• ۰۲۱-۸۸۶۴۱۵۹۱-۴
  • رضایتمندی مشتری هدف اصلی
    شرکت حدید صنعت
  • منتخب مدیران نفت و گاز
۱ مشخصات
۲ آموزشها
۳ تواناییها
۴ سوابق

مشخصات فردی :